Kajian al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu`asirah Karya Muhammad Shahrur

Studi Hermeneutika al-Qur’an Kontemporer

  • Ahmad Bahruddin Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Bangkalan

Abstract

Tulisan ini membahas tentang karya Muhammad Syahrur yang berjudul al-Kita>b wa al-Qur’a>n; Qira>’ah Mu`a>s{irah. Di antara pemikirannya dalam kitab tersebut adalah 1) alam semesta ini bersifat material, manusianya sendiri berhak mengetahui rahasia di dalamnya tanpa ada batas ruang dan waktu; 2) manusia mempunyai pengetahuan yang bebas, tidak boleh ada yang menghalanginya; 3) kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan keberadaan ilmu filsafat sama sekali; 4) pada hakikatnya suatu pengetahuan manusia yang ada di dunia ini bersumber dari al-tafki>r al-mushakhkhsy; 5)  ia membantah suatu pernyataan tentang istilah ilmu ladunni yang hanya dimiliki oleh orang-orang ma’rifah; 6) awal mula adanya dunia ini disebabkan oleh adanya sebuah ledakan yang sangat bergemuruh. Begitu juga dengan keadaan akhirat nanti. Menurutnya, keberadaan surga neraka nanti bukan perpindahan ke alam lain namun disebabkan adanya sebuah ledakan.

Published
Oct 7, 2018
How to Cite
BAHRUDDIN, Ahmad. Kajian al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu`asirah Karya Muhammad Shahrur. AL-THIQAH : Jurnal Ilmu Keislaman, [S.l.], v. 1, n. 02, p. 35-53, oct. 2018. ISSN 2685-9467. Available at: <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/3>. Date accessed: 05 dec. 2021.
Section
Articles